מדיניות הפרטיות באתר גרנות

א. כללי

1. מסמך זה מפרט את מדיניות הפרטיות באתר גרנות המופעל על ידי גרנות בע״מ מס' 5770004440 מד.נ. חפר (להלן -"האתר" ו- "האגודה", בהתאמה). מטרת מסמך זה הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר ואת השימושים במידע שנמסר לאגודה על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי האגודה במסגרת השימוש באתר.
2. המדיניות לא חלה על מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של המדיניות, לרבות במסגרת תקנון האתר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
3. יש לקרוא את מסמך מדיניות פרטיות זה ואת תקנון האתר (להלן – "התקנון" או "תנאי השימוש") לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים באמצעותו. מסמך זה מהווה חלק מתקנון האתר ויש לקרוא מסמכים אלה יחד.
4. השימוש באתר מותנה בהסכמת המשתמש למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפיה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשר המשתמש כי קרא תנאים אלה והוא מסכים להם.
5. האגודה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מסמך זה ו/או התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם בקשר לתנאי השימוש באתר. על המשתמש לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאיו המעודכנים.
6. מובהר כי השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד, והוראות התקנון מתייחסות לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך, לפי העניין.
7. הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.
8. בכל מקום במסמך זה בו כתוב "האגודה" או מתייחסים לאגודה הכוונה היא לאגודה לרבות מפעילי ומנהלי האתר וכל מי מטעמם.

ב. איסוף מידע ומטרותיו

9. האגודה עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות משתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר. מידע זה מורכב משני סוגים:
9.1 "מידע אקטיבי" – מידע (כגון: שם, כתובת, דוא"ל, טלפון וכו') הנמסר על ידי המשתמש לצרכים שונים (כגון רישום לצפיה בתוכן ו/או שירות הניתן באתר, רכישה באתר, רישום לקבלת דיוור ישיר, פניה למוקד שירות לקוחות וכיו"ב).
ייתכן שבמהלך הצפיה והשימוש באתר יהיו תכנים ו/או שירותים שונים אשר הצפיה ו/או השימוש בהם דורשים לעתים הליך רישום במסגרתו יימסרו פרטים אישיים. מובהר כי המשתמשים אינם מחוייבים (על פי חוק או אחרת) למסור פרטים אלה או פרטים אחרים כלשהם לאגודה אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפיה ו/או השימוש באתר ו/או חלקו.

9.2 "מידע פאסיבי" – מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, כתובת IP של המשתמש, אתרים ותכנים מועדפים, מיקום המכשיר ממנו התבצע השימוש ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן הגישה לאתר ועוד). המידע הנ"ל נאסף, בין היתר, לצרכים סטטיסטיים, לצורך ניהול תקין של האתר, שיפור השירות במסגרתו וכד'.
לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון עוגיות ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על המשתמשים (כגון מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור. יצוין כי לעתים ניתן לחסום את השימוש בתוכנות הנ"ל (או למחוק אותן מהדיסק הקשיח של מחשב המשתמש, במידה ונשמרו שם) באמצעות דפדפן האינטרנט אולם האגודה אינה אחראית ו/או שולטת על האמור ועל משתמש המעוניין לעשות כן לבדוק אפשרות זו בהתאם לדפדפן בו הוא משתמש. מכל מקום, יש לזכור כי מחיקת העוגיות או הפסקת קבלתן עלולות למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או חלקים ממנו.

10. האגודה רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי האגודה עשויה לאסוף הן מידע אישי של משתמשים והן מידע שאינו מזוהה, בין היתר לצורך אספקת מוצרים/ שירותים, שיפור האתר וחווית המשתמש, שיפור מוצרי ושירותי האגודה, ניהול הקשר עם הלקוח, שיווק ופרסום מוצרי האגודה, עריכת עיבודים וניתוחים סטטיסטיים ומחשוביים וכיו"ב. בנוסף מובהר כי האגודה רשאית לכלול את המידע שנאסף כאמור במאגר מידע שברשותה.
11. יודגש כי מסירת מידע תלויה בהסכמת המשתמש וברצונו ולא חלה על המשתמש כל חובה (חוקית או אחרת) למסירת מידע. המשתמש רשאי שלא למלא את השדות המיועדים למידע כאמור ו/או חלקו (אולם, כאמור, קיימים פרטים שמסירתם הינה תנאי לצפיה ולשימור בתוכן האתר).

ג. השימוש במידע

12. שימוש במידע שייאסף על ידי האגודה כאמור לעיל, ייעשה לשם ניהול וייעול השירות והקשר עם המשתמשים וכן לצורך ניהול ותפעול האתר ובכלל זה, בין היתר, לצרכים הבאים:
• ניהול האתר ופעילות האגודה;
• יצירת קשר ועדכון המשתמשים;
• טיפול בפניות בקשר עם האתר ו/או שירותים שניתנים במסגרתו;
• שיווק ופרסום ביחס לאגודה וצדדי ג', הן באמצעות האתר והן באמצעות פלטפורמות אחרות;
• קיום הוראות הדין והוראות רשויות מוסמכות;
• הגנה על אינטרסים חוקיים ו/או אינטרסים לגיטימיים אחרים של האגודה ו/או תאגידים קשורים;
• שיפור השירות, הפונקציונליות וחווית המשתמש באתר, לרבות עיבודים וניתוחים סטטיסטיים ומחשוביים וכן לצורך טיפול בתקלות ו/או כשלים;
• התאמה אישית של האתר ו/או תוכן כלשהו עבור המשתמש.

ד. העברת מידע לצדדים שלישיים

13. המידע שנמסר לאגודה על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ותקנותיו ולכל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי האגודה, על פי שיקול דעתה, והוא לא יועבר לצדדים שלישיים מלבד לתאגידים קשורים של האגודה, שותפים עסקיים ו/או גופים המספקים לאגודה או מי מטעמה שירותים.
14. על אף האמור לעיל, האגודה רשאית להעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע שהועבר לה על ידי משתמשים או שנאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות מידע אישי (שם, טלפון, דוא"ל וכו'), מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך במקרים הבאים:
• אם האגודה סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים.
• אם מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.
• אם משתמש מפר את תנאי השימוש באתר האגודה או מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה).
• אם קיימת מחלוקת ו/או סכסוך משפטי בין האגודה ו/או משתמש באתר וכן לצורך שימוש בהליכים משפטיים אחרים בהם האגודה מעורבת, בהתאם לצורך ולשיקול דעת האגודה.
• אם האגודה תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה, תעביר את עסקיה (כולם או חלקם) לצד ג' כלשהו וכיו"ב – במקרה זה רשאית האגודה להעביר את המידע שאגרה אודות המשתמשים, וכל חומר אחר שבידה, לאותו גורם.

ה. שרת

15. יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. איסוף, שימוש ועיבוד המידע אודות המשתמשים על ידי האגודה ייעשה אך ורק בהתאם לאמור בהודעת פרטיות זו.

ו. עיון במידע

16. כל משתמש זכאי לפנות לאגודה לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגר המידע של האגודה. בנוסף, זכאי המשתמש לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגביו שנשמר אצלנו ו/או מחיקתו, והכל בהתאם להוראות הדין.
יצוין כי על אף האמור לעיל האגודה רשאית לשמור במאגריה מידע לגבי המשתמש אשר נאסף על ידה באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותה לצורך פניה למשתמש (כגון מידע הדרוש לאגודה או מסייע לה בפעילותה העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

ז. אבטחת מידע

17. באתר זה מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו. עם זאת מובהר כי הפעולות שאנו נוקטים לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, האגודה אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, אנו ממליצים למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור.

ח. אתרים של צדדים שלישיים

18. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים (בהם תאגידים בארגון וחברות בת) אשר אינם בשליטת או באחריות האגודה ועל המשתמש לשים לב כי לא חלה על האתרים הודעת מדיניות פרטיות זו ולברר את המדיניות הננקטת על ידם בעניין.

ט. הדין החל וסמכות שיפוט

19. הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל).
20. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

ט. יצירת קשר

21. ניתן לפנות אלינו בכל הקשור במדיניות הגנת הפרטיות, לרבות בקשר עם מידע אשר הועבר מטעמך לאתר ו/או נאסף אודותיך אצלנו בעקבות שימושך באתר בפניה טלפונית למס' 04-6321215 או בדואר אלקטרוני galm@granot.co.il ואנו נשתדל להתייחס לפנייתך בהקדם האפשרי.